Faculty of Engineering Department of Mechanical Engineering Academic Staff
Professor (Total:8)
   Egami Tadashi
   Fujimoto Shigeru
   Haramura Yoshihiko
   Lim Hunok
   Nakanishi Yuji
   Nakao Yohichi
   Takemura Kenichi
   Yamazaki Toru
Associate Professor (Total:3)
   Ito Hiroyuki
   Takano Atsushi
   Terajima Takeshi
Assistant Professor (Total:6)
   Arima Takashi
   Funami Yuki
   Miura Masayoshi
   Nakamura Hiroki
   Suzuki Kenji
   Zhang Bin