Faculty of Engineering Department of Material and Life Chemistry Academic Staff
Professor (Total:12)
   Hikichi Shiro
   Igawa Manabu
   Ikehara Takayuki
   Jin Renhua
   Koide Yoshihiro
   Matsumoto Futoshi
   Motohashi Teruki
   Okamoto Sentaro
   Ono Akira
   Sato Ken-ichi
   Ueda Wataru
   Yokozawa Tsutomu
Associate Professor (Total:1)
   Akai Shoji
Assistant Professor (Total:9)
   Ishikawa Satoshi
   Kataoka Toshiyuki
   Matsubara Yasuo
   Nakazawa Jun
   Ota Yoshihiro
   Saito Miwa
   Saneyoshi Hisao
   Tanabe Toyokazu
   Yamada Takeshi