Faculty of Engineering Department of Architecture Academic Staff
Professor (Total:12)
   Enomoto Takahisa
   Ishida Toshiaki
   Iwamoto Shizuo
   Iwata Mamoru
   Nakai Kunio
   Okuyama Hiroyasu
   Shimazaki Kazushi
   Sogabe Masashi
   Uchida Seizo
   Yamaga Kyoko
   Yasuda Yosuke
   Zhao Yangang
Assistant Professor (Total:7)
   Dempoya Ayano
   Saito Takasuke
   Shirai Yuki
   Suzaki Fumiyo
   Ueno Masaya
   Yoshioka Hiroyuki
   Yoshiura Atsumasa
Research Assistant (Total:3)
   Inubushi Tetsushi
   Koyano Kazuhisa
   Tano Kohei