Faculty of Business Administration Department of International Business and Management Academic Staff
Professor (Total:17)
   Aoki Muneaki
   Asami Noriko
   Goto Shin
   Hayashi Etsuko
   Hozumi Kazuko
   Ishizumi Masaru
   Namekawa Ichiro
   Okamoto Shoko
   Sakakibara Sadao
   Sekiguchi Hiromasa
   Sensui Hidekazu
   Sugita Hiroya
   Takagi Ryo
   Tanaka Norihito
   Tanno Isao
   Teruya Yukio
   Theophilus Asamoah
Associate Professor (Total:11)
   Arman Hadi
   Charles Hirst
   Doyo Daisuke
   Iizuka Shigeyoshi
   Kojima Hirotoku
   Manabe Akihiro
   Ohta Hiroki
   Yamaoka Yoshitaku
   Yoshitome Kota
   Yukawa Keiko
   Yukimoto Seiki
Assistant Professor (Total:1)
   Yamazaki Tomoaki