Faculty of Science Department of Information Sciences Academic Staff
Professor (Total:10)
   Gotoh Tomonori
   Kaiya Haruhiko
   Kinoshita Yoshiki
   Kuwabara Tsuneo
   Matsuo Kazuto
   Nagamatsu Leo
   Saito Kazumi
   Tanaka Ken
   Watanabe Tsuyoshi
   Zhang Shanjun
Associate Professor (Total:2)
   Antoine Bossard
   Matsui Shogo
Research Assistant (Total:4)
   Kimoto Hirotsugu
   Matsuda Naosuke
   Morimoto Takayuki
   Nagumo Natsuhiko