Faculty of Science Department of Biological Sciences Academic Staff
Professor (Total:9)
   Hashimoto Haruki
   Hino Akiya
   Inoue Kazuhito
   Izumi Susumu
   Kanazawa Kenichi
   Kase Tomoki
   Kotani Susumu
   Maruta Emiko
   Ogasawara Tsuyoshi
Associate Professor (Total:4)
   Azumi Yoshitaka
   Ohira Tsuyoshi
   Suzuki Yoshihiro
   Toyoizumi Ryuji
Assistant Professor (Total:3)
   Adachi Takeshi
   Fujita Misato
   Iwasaki Takaya