School of Law Course of the Legal Profession Academic Staff
Professor (Total:14)
   Abe Kohki
   Adachi Kazushi
   Kondo Kazuya
   Kurita Mutsuo
   Maruyama Shigeru
   Nakamura Toshihiro
   Nakamura Toshiki
   Nemori Ken
   Nihei Masao
   Sawada Hisayo
   Shiratori Yuji
   Suzuki Yosihito
   Tsunoda Mitsutaka
   Tsurufuji Norimichi
Associate Professor (Total:1)
   Kinoshita Takashi