Faculty of Engineering Department of Material and Life Chemistry Academic Staff
Professor (Total:12)
   Hikichi Shiro
   Igawa Manabu
   Ikehara Takayuki
   Jin Renhua
   Koide Yoshihiro
   Matsumoto Futoshi
   Motohashi Teruki
   Okada Masahiro
   Okamoto Sentaro
   Ono Akira
   Ueda Wataru
   Yokozawa Tsutomu
Assistant Professor (Total:9)
   Gunji Takao
   Inutsuka Manabu
   Ishikawa Satoshi
   Matsubara Yasuo
   Okamura Masaya
   Ota Yoshihiro
   Saito Miwa
   Sumimoto Shimpei
   Yamada Takeshi