Faculty of Engineering Department of Architecture Academic Staff
Professor (Total:12)
   Enomoto Takahisa
   Fujita Masanori
   Ishida Toshiaki
   Iwamoto Shizuo
   Nakai Kunio
   Okuyama Hiroyasu
   Shimazaki Kazushi
   Sogabe Masashi
   Uchida Seizo
   Yamaga Kyoko
   Yasuda Yosuke
   Zhao Yangang
Assistant Professor (Total:7)
   Dempoya Ayano
   Shirai Yuki
   Suzaki Fumiyo
   Ueno Masaya
   Yoshioka Hiroyuki
   Yoshiura Atsumasa
   Zhang Haizhong
Research Assistant (Total:3)
   Nakamura Makoto
   Ochiai Tsutomu
   Tano Kohei