Faculty of Engineering Department of Physics Academic Staff
Professor (Total:4)
   Hibino Kinya
   Kakimoto Fumio
   Matsuda Kazuyuki
   Tamura Tadahisa
Associate Professor (Total:6)
   Kyakuno Haruka
   Nishino Akinori
   Sasaki Munetaka
   Shimizu Yuki
   Udo Shigeharu
   Usami Yoshiyuki
Assistant Professor (Total:2)
   Aizawa Hirohito
   Yamauchi Daisuke