Faculty of Science Department of Information Sciences Academic Staff
Professor (Total:10)
   Gotoh Tomonori
   Kaiya Haruhiko
   Kinoshita Yoshiki
   Kuwabara Tsuneo
   Matsuo Kazuto
   Nagamatsu Leo
   Saito Kazumi
   Takeyama Makoto
   Tanaka Ken
   Zhang Shanjun
Associate Professor (Total:2)
   Antoine Bossard
   Umatani Seiji
Assistant Professor (Total:1)
   Matsuda Naosuke
Research Assistant (Total:3)
   Kimoto Hirotsugu
   Morimoto Takayuki
   Nagumo Natsuhiko