Faculty of Business Administration English Academic Staff
Professor (Total:5)
   Enomoto Makoto
   Kanaya Yoshio
   Ohashi Satoshi
   Saito Junichi
   Shiraishi Makiko
Associate Professor (Total:4)
   Kawachi Tomoko
   Roguski Constance
   Seki Masahiko
   Theron Fairchild