Faculty of Science Department of Chemistry Academic Staff
Professor (Total:10)
   Hirotsu Masakazu
   Hori Hisao
   Kabe Yoshio
   Kawai Akio
   Kawamoto Tatsuya
   Kihara Nobuhiro
   Matsubara Toshiaki
   Nishimoto Yuko
   Tsuji Hayato
   Yamaguchi Kazuo
Associate Professor (Total:1)
   Suzuki Kentaro
Assistant Professor (Total:3)
   Chikaraishi Noriko
   Watanabe Nobuko
   Yamanishi Katsunori