Cross-Cultural and Japanese Studies Department of Japanese Cultures Academic Staff
Professor (Total:10)
   Kinoshita Naoyuki
   Kon Masaaki
   Maeda Yoshihiko
   Oguma Makoto
   Sakai Hisayoshi
   Sano Kenji
   Shirakawa Shigetoshi
   Yamamoto Shino
   Yasumuro Satoru
   Zhou Xing
Associate Professor (Total:5)
   Maruyama Yasuaki
   Okawa Hiromu
   Sekiguchi Hiroo
   Shiitada Atsushi
   Sunami Soichiro