Faculty of Engineering Department of Electrical, Electronics and Information Engineering Academic Staff
Professor (Total:9)
   Kinoshita Hirotsugu
   Matsuzawa Kazumitsu
   Nakayama Akiyoshi
   Noto Masato
   Shima Takeshi
   Shinnaka Shinji
   Toyoshima Hisamichi
   Tsuchiya Takenobu
   Yamaguchi Shigeo
Associate Professor (Total:5)
   Chen Chunping
   Hiraoka Takaharu
   Matsuki Nobuyuki
   Nakamura Akira
   Yoneda Seiji
Assistant Professor (Total:5)
   Hoshiba Kotaro
   Morizumi Tetsuya
   Saito Atsushi
   Watanabe Norimichi
   Zhang Zejun
Research Assistant (Total:2)
   Komatsu Takashi
   Sato Tomomasa