Faculty of Engineering Department of Mechanical Engineering Academic Staff
Professor (Total:9)
   Egami Tadashi
   Fujimoto Shigeru
   Haramura Yoshihiko
   Lim Hunok
   Nakanishi Yuji
   Nakao Yohichi
   Takemura Kenichi
   Yamazaki Toru
   Yui Akinori
Associate Professor (Total:3)
   Ito Hiroyuki
   Takano Atsushi
   Terajima Takeshi
Assistant Professor (Total:7)
   Kitamura Ryuta
   Kusuyama Jumpei
   Matsumoto Koki
   Miura Masayoshi
   Morokuma Takayuki
   Suzuki Kenji
   Zhang Bin